کسب و کار الکترونیکی آموزش کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، مدیریت کسب و کار الکترونیکی، تبلیغات آنلاین، انجام سفارش در کسب و کار الکترونیکی، بهینه سازی سایت، بازاریابی ویروسی، مدیریت ارتباط با مشتری، فروش و بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، مشاوره کسب و کار الکترونیکی http://electronic-commerce.mihanblog.com 2018-09-22T16:01:18+01:00 text/html 2016-07-01T16:08:12+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی Happy Canada Day http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>Happy <font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Canada</font> Day&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4kk3_canada-day.png" alt="Canada Day"></div> text/html 2016-06-23T09:15:23+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی تداکس سناباد مشهد http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/113 <div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>این روزهای همه میپرسند، تداکس چیه؟</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pgx7_photo_2016-06-22_18-46-18.jpg" alt="تداکس سناباد مشهد"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تداکس واژه ای است که معنای لغوی ندارد. اما اختصار سه کلمه تکنولوژی، &nbsp;سرگرمی و طراحی است .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تداکس(TEDX) یک کنفرانس جهانی است &nbsp;که با مجوز تد&nbsp;</font><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.ted.com" target="" title="تد"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">(</font>TED<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">)&nbsp;</font></a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در کشورهای مختلف برگزار میشه و از افرادی که ایده ای برای بیان دارن دعوت میشه برای سخنرانی.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;افرادی که بتونن الهام بخش سایرین باشن و یا برای ذهن انها چالش ایجاد کنند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">معمولا در تداکس اولین نظریه ها مطرح میشه یا نتایج تحقیقات یا &nbsp;تجربیات ارزشمند افراد ...&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>ما هم مجوزش رو از خود موسسه جهانی تد گرفتیم ...</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بعد از سخنرانی در هر کشور فیلم سخنرانی به ده ها زبان در سایت &nbsp;تد منتشر میشه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و میشه تبلیغی برای سخنران ها و چراغی هم در ذهن همه روشن میشه&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی این سخنرانی ها دریچه ای به روی ما باز می کنند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی یک نظریه اند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی یک نکته روانشناسی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی یک خبر مهم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی یک اختراع</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی یک درد دل</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; گاهی یک دست آورد علمی&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ما هم در&nbsp;</font><a href="http://mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1466672389/avrvy/1391845/key/5da1b126f120fa62d291845ec7e9d9ff/tedxsanabaad.com" target="" title="تداکس سناباد مشهد ">تداکس سناباد مشهد</a><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;... سخنرانان بزرگی دعوت کردیم از کشور هندوستان، ژاپن و اسپانیا و کشور عزیزمان ایران ...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;تا مخاطبان ما را به عالمی دیگر ببرند...جالب تر اینکه این سخنران ها بسیار متنوع اند ...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">افراد در 5 ساعت بهترین تجربه های زندگی شون را کسب خواهند کرد؛&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">چطور زندگیشون رو کنترل کنن... چطور تو این بازار کسب درآمد داشته باشند ...&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;درباره سفرهای ارزان قیمت به کل دنیا کسب اطلاعات می کنند؛&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; کلی ایده می گیرن...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هم یک چالش براشون ایجاد میشه که، چطور موفق بشن ...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هم با انگیزه افراد موفق آشنا میشن...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بطور کلی تداکس کنفرانسی است برای تفکر و تدبر و تلنگر</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: left;"><a href="https://telegram.me/tedxmashhadd " target="" title="تداکس سناباد مشهد ">https://telegram.me/tedxmashhadd&nbsp;</a></div><div><br></div></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مهدی شهبازی</font></div><div><br></div></div><div style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تداکس سناباد مشهد</font></div><div style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div></div></div> text/html 2016-06-03T07:42:02+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی زاویه دید http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>گاهی عوض کردن زاویه دید قدرتمند تر از باهوش بودن است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q6e_photo_2016-06-03_12-11-46.jpg" alt=" زاویه دید "></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><a href="https://www.instagram.com/mehdi.shahbazi.msh/" target="" title="مهدی شهبازی"><b><font size="2">مهدی شهبازی&nbsp;</font></b></a></div> text/html 2016-06-03T07:34:26+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی تعارض http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/104 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در زندگی هرچیزی قابل اجتناب است به غیر از دو چیز :<b> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">مرگ و تعارض</font></span></b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a0la_why-its-hard-to-get-along-with-some-people.png" alt="تعارض"></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تعارض به معنی ناسازگاری ها است؛ کشمکش، تضادها… زمانی که شما با همکارتان به نتیجه نمی رسید، در تعارض قرار دارید، زمانی که نمیتوانید خواسته تان را بدست آورید، با خودتان در تعارض قرار دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تعارض جزء جدایی ناپذیر زندگی همه ی ماست.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مخصوصا اگر در سِمت رهبر، مدیر یا گرداننده مجموعه یا گروهی باشید، تعارض یا اگر بخواهیم دقیق تر شویم، «حل تعارض» ها یکی از وظایف اصلی شما است (اما شاید تا به امروز از این موضوع اطلاع نداشتید…)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هرچقدر بهتر بتوانید تعارض ها را تجزیه و تحلیل، حل و از پیشآمد آنها جلوگیری کنید، به همان میزان بهتر و در آسایش بیشتری میتوانید در راه رسیدن به اهدافتان تلاش کنید</font></div><div><br></div><div><br></div><div><h1><font size="1"><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6/">#تعارض</a><!-- react-text: 48 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/">#تعارض_سازمانی</a><!-- react-text: 50 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/">#مدیریت</a><!-- react-text: 52 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1/">#رهبر</a><!-- react-text: 54 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1/">#کسب_و_کار</a><!-- react-text: 56 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C/">#مربی</a><!-- react-text: 58 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/">#مشاوره</a><!-- react-text: 60 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF/">#کوچینگ</a><!-- react-text: 62 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF/">#مارکتینگ</a><!-- react-text: 64 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B4/">#آمورش</a><!-- react-text: 66 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">#مهدی_شهبازی</a><!-- react-text: 68 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/">#مشهد</a><!-- react-text: 70 --> <!-- /react-text --><br><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/conflict/">#conflict</a><!-- react-text: 73 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/organiz/">#organiz</a><!-- react-text: 75 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/manegment/">#manegment</a><!-- react-text: 77 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/solve/">#solve</a><!-- react-text: 79 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/commerce/">#commerce</a><!-- react-text: 81 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/business/">#business</a><!-- react-text: 83 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/coaching/">#coaching</a><!-- react-text: 85 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/consulting/">#consulting</a><!-- react-text: 87 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/mehdishahbazi/">#mehdishahbazi</a><!-- react-text: 89 --> <!-- /react-text --><a class="_qvlpq" href="https://www.instagram.com/explore/tags/mashad/">#mashad</a></font></h1></div><a href="https://www.instagram.com/mehdi.shahbazi.msh/" target="" title="مهدی شهبازی"><div><br></div></a><div><a href="https://www.instagram.com/mehdi.shahbazi.msh/" target="" title="مهدی شهبازی"><div style="display: inline !important;">مهدی شهبازی</div></a>&nbsp;</div> text/html 2016-06-03T07:24:37+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی در سینما مدیر 40 چه گذشت ... ؟ http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/103 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>در سینما مدیر 40 چه گذشت ... ؟</b></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در نهم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و پنج، طبق روال سینما مدیر های گذشته، مدیران و مشاوران کسب و کار گردهم آمدند تا ساعاتی را صرف تماشا و تحلیل فیلم تد با موضوع "اگر میخواهید آپولو هوا کنید، ابتدا تیم تشکیل دهید" کنند. این فیلم تاکنون نزدیک به سه میلیون بار در سایت تد بازدید شده است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6pbm_photo_2016-06-03_12-00-13.jpg" alt="سینما مدیر "></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دبیر جلسه آقای شهبازی، ابتدا با طرح سوالاتی سعی کردند تا میزبانان و مهمانان محترم را در فضای فیلم قرار دهند. موضوع اصلی این سخنرانی راجع به "کار تیمی" بود. قبل از پخش فیلم، حاضران در جلسه در مورد مزایا و معایب کار تیمی، چگونگی رفع تعارضات میان اعضای تیم و بیان تجربیات خود در زمینه رهبری یک کار تیمی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">پس از پخش فیلم نیز، سوالات و چالش های متعددی توسط دبیر جلسه و حضار محترم مطرح شد؛ اعضا در مورد لزوم وجود یا عدم وجود پاداش جهت نیل ب اهداف کار تیمی با یکدیگر به بحث نشستند که نکنه جالب توجه این بود که عده ای معتقد بودند تعیین پاداش موجب موفقیت تیم می شود و عده ای نیز اصرار داشتند که پاداش، به دلیل ایجاد استرس و فشار روانی، بازدهی اعضای تیم را کاهش می دهد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در ادامه نیز راجع به نحوه ایجاد حس مشترک یا زبان مشترک در تیم، چگونگی انتقال انگیره به اعضای تیم، تفاوت کار تیمی و کار گروهی و مواردی مشابه، هریک از بزرگواران به بیان نظرات خود پرداختند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در پایان دانش های ضمنی افراد به اشتراک گذاشته شد و هریک از شرکت کنندگان، برداشت شخصی خود را از موضوعات مطرح شده انجام دادند. </font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"> text/html 2015-11-06T12:28:09+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی تور یک روزه گردشگری و آموزشی شهر نیشابور http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/102 <div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نیشابور از مهم‌ترین مراکز جمعیتی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی و تاریخی شمال شرق ایران به شمار می‌آید و به عنوان یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ ایران مطرح شده‌است.</font></b></div><div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ریوند، نیسایه، ابرشهر، نیسابور، نشابور، شهر فیروزه، اُمُ البلاد خراسان، شهر شادیاخ از نام‌های قدیمی و دیگر شهر و منطقه نیشابور است. نیشابور در دوره ساسانیان، در حدود دهه‌های میانیِ سده یِ سومِ میلادی به فرمان شاپور اول تأسیس شد.</font></b></div><div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شکوفایی و شهرت این شهر و منطقهٔ آن بین سده‌های میانی ورود اسلام به خراسان تا دورهٔ حمله مغول بوده و نیشابور در این سده‌ها پایتخت فرهنگی ایران شناخته شده‌است.</font></b></div><div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/388o_photo_2015-11-06_15-59-36.jpg" alt="تور یک روزه گردشگری شهر نیشابور"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><a href="http://keyhanseir.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/" target="" title="تور یک روزه گردشگری شهر نیشابور"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">اطلاعات بیشتر</font></a></div> text/html 2015-11-02T19:16:48+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی آسونه ، اگر تلاش کنی http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/101 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="6">آسونه ، اگر تلاش کنی</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><div style="font-size: xx-large;">it is easy</div><div style="font-size: xx-large;">if you try</div><div style="font-size: xx-large;"><br></div><div style="font-size: xx-large;"><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/101" target="" title="آسونه ، اگر تلاش کنی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yskq_l-35066_fotor.jpg" alt="آسان است اگر شما سعی می کنید"></a></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp;"با مهر"</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">&nbsp;مهدی شهبازی</font></div><div style="font-size: xx-large;"><br></div></span></div> text/html 2015-10-11T18:47:18+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی زبان بدن نشانگر تربیت ذهنی http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/100 <div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چرا بعضی با داشتن ظاهری زیبا و آراسته همچنان زشت و ناخواستنی، و بعضی دیگر با وجود ظاهری معمولی انسانهایی زیبا بنظر می رسند؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/100" target="" title="زبان بدن نشانگر تربیت ذهنی"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/42nn_bodylanguagebenkarter1.jpg" alt="زبان بدن نشانگر تربیت ذهنی"></div></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تاكنون جواب این سوال را به انرژی مثبت و منفی ای نسبت میدادند كه از فرد ساطع می شود. اما این پاسخ لایه عمیق تری نیز دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زبان بدن ما انسانها یكی از نمادهای زیبایی ما محسوب شده و در كنار رنگ و رو و بدنی خوش فرم در جذاب دیده شدن و یا عدم جذابیت ما در چشم دیگران نقش بسزایی ایفا می كند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما زبان بدن، یعنی حالاتی كه بیانگر احساسات، توانمندی ها، و ضعف های ما هستند مرهون طرز تفكر و چهارچوب های ذهنی ما می باشد. هر چقدر ذهنی زیبا تر و لطیف تر فكر كند زبان بدن زیباتری هم بروز می دهد و در مقابل آن، افرادی كه ذهن منفی، شكاك و منتقدی دارند از زبان بدنی استفاده می كنند كه بدیگران حس بدی می دهد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای جذابیتِ همیشگی و عمیق، تظاهر به زیبایی و توانمندی كافی نیست چون زبان بدن این ماسك را از صورت برداشه و بر ملا می كند. برای زیبا و جذاب بودن نیاز به تربیت ذهن به زیبا اندیشی، زیبا سكوت كردن، و زیبا گفتن داریم. چنین فردی در هر سن و هر موقعیتی به چشم دیگران زیباست.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>زیبایی</b>&nbsp;هر انسانی مرهون&nbsp;<b>تربیت ذهنی</b>&nbsp;اوست</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نویری - اصول تفكر</font></div> text/html 2015-10-08T21:35:25+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com ایمان حیدری به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟ http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/99 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گفته می‌شود کارهای شخص با دو عامل اصلی&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">مشخص می‌شوند به عبارتی کارها شامل تقسیم بندی زیر می‌شوند.</span></div><a href="به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟" target="" title="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/99"><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div></a><a href="به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟" target="" title="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/99"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div></a><div style="text-align: center;"><a href="به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟" target="" title="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/99"></a></div><div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/100" target="" title="به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.beyondtheofficedoor.com/blog/wp-content/uploads/2015/05/Time-Management-Done-Right.jpg" alt="مهم و ضروری"></a><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/100" target="" title="به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: center;">&nbsp;</a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1. مهم نیست و ضروری نیست.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;2. مهم نیست و ضروی است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;3. مهم است و ضروری است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;4. مهم است و ضروری نیست.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;سوالی که مطرح می‌شود این است که به کدام بخش از کارها بیشتر بپردازیم؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1. کارهای گروه اول که تکلیفشان مشخص است (منوط به اوقات فراغت شود و برای تغییر حال و هوا در زمان‌های بی حوصلگی به این قبیل کارها پرداخته شود.)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">2. کارهایی که مهم نیست و ضروری است بهتر است تا آنجا که امکان دارد به دیگران واگذار شود. البته در برخی موارد ضرورت این قبیل کارها انتزاعی است مثلا زنگ تلفن یا پیامک‌های تبلیغاتی و...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">3. کارهای گروه سوم معمولا مربوط به کوتاه مدت است؛ لذا بهتر است سریع انجام شود یا تا حد امکان به دیگران موکول شود. این قبیل کارها موجب روزمره گی بیشتر می‌شود و فرد در تله‌ی این کارها گیر می‌کند مثلا اینترنت، تقاضای دوستان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;4. کارهای گروه چهارم سرنوشت ساز هستند؛ ولی چون ضرورت ندارند معمولا از آن کارها غافل می‌شویم. مثلا ادامه تحصیل در مقاطع بالای دانشگاه (ارشد و دکتری)، پس انداز</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;بهتر است در برنامه ریزی به این کارهای گروه چهارم توجه ویژه‌ای داشته باشیم و قانون 80/20 را برای آنها در نظر بگیریم.</font></div><div><br></div> text/html 2015-10-08T18:44:14+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی گزیده ای از سخنان رابرت کیوساکی(پدر پولدار، پدر بی پول) http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/98 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گزیده ای از سخنان رابرت کیوساکی در کتاب " پدر پولدار، پدر بی پول" و مقایسه نگرش و طرز فکر این دو طیف</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/98" target="" title="گزیده ای از سخنان رابرت کیوساکی(پدر پولدار، پدر بی پول)"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://howtocreateonlinewealth.com/wp-content/uploads/2014/09/rich-dad-poor-dad-review.png" alt=" گزیده ای از سخنان رابرت کیوساکی(پدر پولدار، پدر بی پول)"></div></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : من برای پول کار می کنم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : پول برای من کار می کند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : عشق به پول، ریشه همه شرارت ها است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : فقدان پول، ریشه همه شرارت ها است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : نمی توانم از عهده مخارج برآیم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : چگونه می توانم از عهده مخارج برآیم و چه کاری باید انجام دهم تا بتوانم از عهده مخارج برآیم؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : من علاقه ای به پول ندارم و هرگز ثروتمند نخواهم شد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : پول قدرت است و من مرد ثروتمندی هستم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : در مورد مسایل مالی با احتیاط رفتار کن و از ریسک کردن بپرهیز.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : یاد بگیر که چگونه با پول ریسک کنی.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : به خاطر داشتن فرزند، نمی توانم پولدار شوم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : به خاطر فرزندانم باید پولدار شوم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : تنها تحصیلات عالیه دانشگاهی، لازم است.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : برخورداری از دانش مالی به اندازه تحصیلات دانشگاهی، اهمیت دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر بی پول : خوب درس بخوان تا یک شرکت خوب برای کار کردن پیدا کنی.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر پولدار : خوب درس بخوان تا بتوانی یک شرکت خوب، درست کنی.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مهدی شهبازی</font></div> text/html 2015-10-03T20:27:59+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com ایمان حیدری Social CRM http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/97 <div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/97" target="" title="Social CRM"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.atcoresystems.com/wp-content/uploads/2014/08/social_crm_sugarcrm_atcore_systems.jpg" alt="Social CRM"></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در حقیقت این فلسفه نوین مدیریتی یک استراتژی تکامل یافته از سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری است که به جای مدیریت روابط، طراحی خاطرات مشتری را با «متدولوژی به کارگیری و مشارکت دادن مشتریان و ایجاد گفتگوی دو طرفه» به عهده دارد. در اینجا ما برند خود را با رفتار مسئولانه و مشتری محور خود ایجاد می کنیم نه اینکه با تبلیغات یک طرفه بخواهیم خود را در معرض مشتری بگذاریم.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مشتری بر اساس فکر و به ویژه احساس خود خرید خواهد کرد. در مدل Social CRM ما احساس مثبت وی را در یک رابطهء برد-برد و "دو طرفه"، ایجاد و هدایت می کنیم .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک نتیجه گیری خاص: شیفت و تعطیلی گروه تلگرام و تبدیل آن به کانال خبری یک طرفه، بازگشت به دوران قبلیست. باید خیلی خاص باشید که مخاطبی که امکان گفتگو از وی سلب شده در کانال خبری تان بماند!!</font></div> text/html 2015-09-26T07:59:51+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی فقط کمی بهتر بودن http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/96 <div><br></div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/96" target="" title="فقط کمی بهتر بودن "><div><br></div><div><div><br></div></div></a><div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/96" target="" title="فقط کمی بهتر بودن "><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><div style="display: inline !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upstreamonline.com.cdn.bitbit.net/incoming/article1250137.ece/alternates/article_main/Cross%20the%20line%20sprint%20finishing%20tape%20runner%20athletics.jpg" alt="فقط کمی بهتر بودن "></div></div></div></a></div><div><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در بسیاری از مسابقات فاصله نفر اول و آخر شاید کمتر از یک ثانیه باشد .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گاهی برای موفقیت باید کمی بهتر بود ، کمی شجاع تر ، کمی پر تلاش تر ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;کمی بیشتر دوام آورد . . .</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">فقط کمی بهتر بودن باعث اول شدنه....</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زمینه ای که باید در آن کمی بهتر باشی را پیدا کن . . .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">" با مهر "</font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مهدی شهبازی</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> text/html 2015-09-17T16:07:54+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com مهدی شهبازی دلبستگی و وفاداری کارکنان به کار و سازمان http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/95 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در خصوص دلبستگی ووفاداری کارکنان به کار و سازمان، موسسه تحقیقاتی پژوهشی گالوپ نظر سنجی بی نظیری در 114 کشور جهان با بیش از ده میلیون کارمند و مدیر به 44زبان زنده انجام و نتایج آن را در دوازده اصل مطرح نمود.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/95" target="" title="دلبستگی و وفاداری کارکنان به کار و سازمان"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.inc.com/uploaded_files/image/970x450/loyalty-pano_20169.jpg" alt="دلبستگی و وفاداری کارکنان به کار و سازمان"></div></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">این 12 اصل به نظر ساده اند ولی سازمانهایی یا مدیرانی که به طور همزمان تکرار می کنم همزمان همه آنها را اجرا کرده اند به نتایج خیره کننده ای دست یافته اند که در زیر به اعلام موضوعات می پردازم.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنابراین زمانی کارمند دلبست ووفاداره نیست که مدیران به اصول توجهی ندارند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">1- مطمئن شوید کارکنان می دانند سازمان و مدیران از آنها چه انتظاراتی دارند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق و بزرگ این کار را از سه طریق انجام می دهند:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;الف) تعریف اهداف&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ب) اطمینان از درک اهداف توسط کارکنان&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ج) فعالیت در راستای دستیابی به اهداف&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;آنها با این کار تلاش های افراد را تجمیع کرده و با استراتژی های سازمان هماهنگ می کنند. از این راه بزرگ ترین نتایج ملموس خلق می شود.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;2- مطمئن شوید کارکنان به منابع و امکانات لازم برای انجام درست کار دسترسی دارند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;در ابتدا چنین به نظر می رسد که مدیران موفق منابع و امکانات لازم را برای انجام کار در اختیار کارکنان قرار می دهند، ولی در اصل آنها با این کار به کارکنان خود نشان می دهند که ما به شما اطمینان داریم و این اطمینان باعث عملکرد بهتر آنها می شود.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;3- اجازه دهید کارکنان کاری را که در آن بهترین هستند، انجام دهند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ارتباط مناسب بین شغل و شاغل از دغدغه های اصلی است. مدیران موفق همواره سعی می کنند برای کارکنان فرصت هایی ایجاد کنند تا آنها بتوانند در کاری که در آن بهترین هستند فعالیت کنند، این کار 33 درصد تعهد افراد به سازمان را زیاد می کند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;4- از کارکنان خوب به نحو مناسب تقدیر و قدردانی کنید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق عملکردهای مثبت و رفتارهای بهره ور را به وسیله تقدیرهای مناسب تشویق می کنند. این کار باعث رشد فرهنگ دستیابی به اهداف و انجام فعالیت ها و رفتارهای مثبت می شود. شرکت هایی که مدیرانشان این رفتار را دارند 100 درصد بهره وری بالاتری نسبت به سایر کارکنان دارند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;5- به شخصیت انسانی کارکنان احترام بگذارید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق مجدانه از کارکنانشان مراقبت می کنند. آنها به کارکنان فقط به عنوان قسمتی از فرآیند کسب و کار نگاه نمی کنند، بلکه مدیران نتیجه گرا یک علاقه شخصی در کارکنان ایجاد می کنند.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;6- برای توسعه و پیشرفت از کارمندان حمایت كنید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق برای کارکنانشان نقش یک راهبر را ایفا می کنند. آنها به کارکنان خیلی نزدیکند، آنها را در مسیر درست هدایت می کنند و فعالیت های بهبود و نحوه بهبود را به آنها می آموزند و در جهت تعالی فردی به آنها کمک&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;می کنند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;7- برای دیدگاه های افراد اهمیت قائل شوید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق به کارکنانشان گوش می دهند. به آنها نشان می دهند که نتیجه فعالیت هایی که در آن چاشنی ایده کارکنان نیز وجود دارد، برایشان ارزشمنداست. این کار تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری دارد.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;8- کاری کنید که هر کس احساس کند شغل و نقش مهمی دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران با عملکرد بالادر ایجاد این احساس که کارکنان کاری مهم و ارزشمند دارند، هنر دارند. هنگامی که آنها این کار را انجام می دهند کارکنان به طور طبیعی کارآمدتر می شوند. این اقدام 5 تا 15 درصد افزایش سود و 15 تا 30 درصد کاهش خروج نیروها را در پی دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;9- تعامل کارمندان با افراد متخصص را بیشتر کنید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ممکن است یک کارمند به تنهایی تمام تلاش خود را به خرج دهد؛ ولی وقتی در تیمی قرار گیرد، نحوه کار تیم نیز روی عملکردش تاثیر می گذارد.&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق متوجه این نکته هستند و مطمئن می شوند که هر نفر بتواند با تعامل سازنده از تمام توانایی هایش کمک بگیرد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;10- دوستی ها را تشویق کنید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ممکن است این یک موضوع احساسی تلقی شود، ولی وقتی کارکنان در جایی هستند که بهترین دوستانشان در آنجا کار می کنند، بهره وری بیشتری دارند. مدیران موفق شرایطی را فراهم می کنند که فضای دوستانه تقویت شود. این امر افزایش سود، ایمنی، کنترل موجودی، وفاداری و روابط خوب مشتریان با سازمان را در بر دارد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;11- در ارزیابی عملکرد روشی قاعده مند داشته باشید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;افراد دوست دارند بدانند از طرف سازمان در چه رتبه ای قرار دارند، مدیران موفق ارزیابی عملکرد سیستماتیک، قاعده مند دارند. آنها هرگز اجازه نمی دهند که ارزیابی عملکرد فراموش شود یا در حاشیه امور قرار گیرد. این کار باعث 20 تا 40 درصدی کاهش حوادث و 10 تا 15 درصدی ارتقای بهره وری می شود.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;12- فرصت های رشد و یادگیری را فراهم سازید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مدیران موفق می دانند که پرسنل اشتیاق به رشد و یادگیری در محیط کار دارند. آنها فضای برد-برد را ایجاد می کنند و در این حالت پرسنل منافع زیادی برای سازمان</font></div> text/html 2015-09-16T14:45:19+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com ایمان حیدری ضرب المثل سوئدی فروختن ماسک ضد گاز به گوزن http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/94 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺳﻮﺋﺪﯼ ﻫﺎ از ﺍﯾﻦ ضرب المثل برای کسی استفاده میکنند که ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">داستان جالب این ضرب المثل ازین قراره که:</font></div><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/94" target="" title="ضرب المثل سوئدی فروختن ماسک ضد گاز به گوزن"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pggo_untitled-1.jpg" alt="ضرب المثل سوئدی فروختن ماسک ضد گاز به گوزن"></div></a><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ،ﻣﺴﻮﺍﮎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭ ﺳﯿﺐ، ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺯﻥ، ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﺭﻓﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺯﻥ ﺗﻮﯾﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﻮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮔﻔﺖ:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺳﻼﻡ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮔﻮﺯﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ؟ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺳﺖ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮔﻮﺯﻥ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ .ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ، ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ،ﻭﺳﻂ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺯﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻧﻪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺯﻥ، ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪﮔﺎﺯ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﮐﺸﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺯﻥ ﺁﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺖ:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺍﻻﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻡ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺣﺪﺱ ﻣﯿﺰﺩﻡ . ﻭ ﻓﻮﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺟﻨﺴﺶ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮔﻮﺯﻥ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮔﻮﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﺯﻡ ﺩﺍﺭﯼ؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ . ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺎﺳﮏ ﺩﺍﺭﻡ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﮔﻮﺯﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﭼﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﯼ؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">‏( ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ: ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﻪ ﮐﻮﺯﻩ ﺷﯿﺮ ‏)</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ﺍﺛﺮ : ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻫﻮﻟﺮ</font></div> text/html 2015-09-15T19:10:32+01:00 electronic-commerce.mihanblog.com ایمان حیدری تصمیم قاطع مدیریتی http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/93 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">روزی مدیر یکی از شرکت های بزرگ در حالی که به سمت دفتر کارش می رفت چشمش به جوانی افتاد که در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه می کند.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div style="text-align: center;"><a href="http://electronic-commerce.mihanblog.com/post/93" target="" title="تصمیم قاطع مدیریتی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/staff-management/512/friends-512.png" alt="تصمیم قاطع مدیریتی"></a></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">جلو رفت و از او پرسید: «شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می‌کنی؟» جوان با تعجب جواب داد:‌ «ماهی 2000 دلار.» مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد و از کیف پول خود 6000 دلار بیرون آورد و به جوان داد و به او گفت: «این حقوق سه ماه تو، برو و دیگر این جا پیدایت نشود، تو اخراجی! ما به کارمندان خود حقوق می‌دهیم که کار کنند، نه این که یک جا بایستند و بی کار به اطراف نگاه کنند.» جوان با خوشحالی از جا جهید و به سرعت دور شد. مدیر از کارمند دیگری که در نزدیکیش بود پرسید: «آن جوان کارمند کدام قسمت بود؟» کارمند با تعجب از رفتار مدیر، به او جواب داد: «او پیک پیتزا فروشی بود که برای کارکنان پیتزا آورده بود.»&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نکته آموزشی برخی از مدیران حتی کارکنان خود را در طول دوره مدیریت خود ندیده و آنها را نمی‌شناسند. ولی در برخی از مواقع تصمیمات خیلی مهمی را درباره آنها گرفته و اجرا می‌کنند. </font></div></div>