تبلیغات
کسب و کار الکترونیکی

آموزش کسب و کار الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، مدیریت کسب و کار الکترونیکی، تبلیغات آنلاین، انجام سفارش در کسب و کار الکترونیکی، بهینه سازی سایت، بازاریابی ویروسی، مدیریت ارتباط با مشتری، فروش و بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، مشاوره کسب و کار الکترونیکی - مهدی شهبازی
پونیشا :: نیروی کار مجازی
ﺳﻮﺋﺪﯼ ﻫﺎ از ﺍﯾﻦ ضرب المثل برای کسی استفاده میکنند که ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ.

داستان جالب این ضرب المثل ازین قراره که:

ضرب المثل سوئدی فروختن ماسک ضد گاز به گوزن

ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ،ﻣﺴﻮﺍﮎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ،ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻮﺍ ﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭ ﺳﯿﺐ، ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺳﯿﺐ!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻭﻗﺘﯽ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺯﻥ، ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ!

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪ ﺭﻓﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺯﻥ ﺗﻮﯾﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .

ﺑﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﻮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮔﻔﺖ:
ﺳﻼﻡ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ .

ﮔﻮﺯﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ؟ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺍﺳﺖ .

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
.
ﮔﻮﺯﻥ ﮔﻔﺖ :
ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ .ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ، ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ .

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺩﯾﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ.

ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ،ﻭﺳﻂ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺯﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺷﺪﯼ؟

ﮔﻔﺖ :
ﻧﻪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﺯﻥ، ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪﮔﺎﺯ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ .

ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺩﮐﺸﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺯﻥ ﺁﻣﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﻻﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻡ .

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺣﺪﺱ ﻣﯿﺰﺩﻡ . ﻭ ﻓﻮﺭﺍ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ :
ﺟﻨﺴﺶ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ .

ﮔﻮﺯﻥ ﮔﻔﺖ :
ﮔﻮﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﺯﻡ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻭﺭﺩﯾﺪ . ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺎﺳﮏ ﺩﺍﺭﻡ .

ﮔﻮﺯﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﭼﯽ ﻣﯿﺴﺎﺯﯼ؟

ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ :
ﻣﺎﺳﮏ ﺿﺪ ﮔﺎﺯ .

‏( ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺏ: ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺗﻪ ﮐﻮﺯﻩ ﺷﯿﺮ ‏)
ﺍﺛﺮ : ﻓﺮﺍﻧﺘﺲ ﻫﻮﻟﺮطبقه بندی: کارت ویزیت،  سازماندهی،  موفقیت،  مشاوره،  بیکاری،  هوش هیجانی،  آموزش کسب و کار الکترونیکی،  کسب و کار الکترونیکی،  تبلیغات،  ّبازاریابی و فروش،  مدیریت ارتباط با مشتری،  R&D،  منابع انسانی،  مدیریت و رهبری،  برندینگ،  ایمان حیدری،  مهدی شهبازی، 
برچسب ها: ضرب المثل سوئدی، فروش، فروختن ماسک ضد گاز به گوزن، فروشنده،  

تاریخ : چهارشنبه 25 شهریور 1394 | 07:15 ب.ظ | نویسنده : ایمان حیدری | نظرات
30 تا از پرکاربردترین اصطلاحات در بازاریابی و فروش

تحقیقات زیادی در رابطه با لغات و عبارات و مدت‌زمانی که موجب ایجاد انگیزه در مشتری است، صورت گرفته است. البته باید توجه کرد که کلمه ها و جمله ها، در زمان و جایگاه مختلف، اثرگذاری متفاوتی دارند. به همین دلیل، به‌کارگیری آنها باید با هوشمندی خاصی صورت پذیرد.

با توجه به اهمیت این موضوع، 30 لغت پرکاربرد و تأثیرگذار که برای جلب نظر مشتریان در بازاریابی و فروش کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند مؤثر باشند را به شرح زیر ذکر میکنیم:

1- شما You : در مورد خودتان ننویسید، در مورد مشتری نوشته و او را مخاطب قرار دهید.

2- دلیل Because : برای مشتری دلیل و علت انجام عمل را بیان نمایید.

3- رایگان Free: رایگان بودن یک‌چیز برای ما جذاب است. این‌طور نیست ؟

4- ارزش Value: برای مشتری باید تشریح نمود که چه چیزها را کسب و از محروم شدن از چه چیزی‌هایی جلوگیری می‌گردد.(مثل پول، بهاء،قیمت،هزینه)

5- گارانتی / تضمین Guaranteed : برای حداقل نمودن درصد ریسک مشتری باید احساس نماید که در این معامله، موارد بسیار را به دست آورده و چیزی از دست نخواهد داد.

6- شگفت‌آور Amazing : مشتری به ندای چیزی پاسخ مثبت خواهد داد که بسیار خارق‌العاده و شگفت‌انگیز است.

7- آسان Easy : برای مشتری، رفتن به مرحله بعد خرید را ساده نمایید، تا نشان دهید که چگونه زندگی با بهره‌گیری از خدمات و محصولات شما می‌تواند راحت و آسان باشد.

8- کشف Discover: برای مشتری باید چیزی جدید و ناشناخته در محصول و خدمت شما وجود داشته باشد چیزی که یک مزیت و منفعت عالی برای مشتری به همراه داشته باشد.

9- همین‌الان اقدام کن Act now : مشتری به اقدام فوری ترغیب و تشویق نمایید و کمبود زمان برای دستیابی به پیشنهادهای عالی خود را به آنان گوشزد نمایید.

10- هر آنچه بخواهی، Everything included: این محصول یا خدمت، هر آنچه بخواهید در مسیر رسیدن به اهدافتان، برای شما به همراه دارد.

11- هرگز Never: به مزایا و منافع منفی نیز اشاره نمایید. مانند"دیگر نگران نباشید" و یا "اضافه پرداخت نکنید".

12- جدید New : خدمت و محصول ما ، حرفی نو در صنعت ماست. ما رهبری روندهای جدید را بر عهده‌داریم.

13- صرفه‌جویی Save : یکی از قدرتمندترین کلمات در جهت تمایل مشتریان به حفظ و ذخیره وجوه نقد و یا صرف جویی در زمان است. 

14- اثبات Proven : به خاطر داشته باشید که محصول، خدمت و یا کسب‌وکار شما آزمون خود را پس داده و درست است. 

15- امن و مؤثر Safe and effective : اثبات ریسک حداقلی از جهت سلامت و ضررهای احتمالی.

16- قدرتمند Powerful : اجازه دهید تا مشتریان از قدرت محصول یا خدمات شما مطلع گردند.

17- نتایج واقعی Real results : نتایج پس از خرید برای مشتری از همه‌چیز برای مشتری مهم‌تر است.

18- راز Secret : تمام افراد موفق نیستند ، حتماً یک رمز و رازی درراه رسیدن موفقیت آن‌ها وجود دارد. اجاره دهید که مشتریان به راز و رمزها دست یابند.

19- حرف تعریف The : زمانی از این حرف استفاده می‌گردد که بخواهیم بگوییم، "راهکار ما، راهکار نهایی است". مثل” The 20 tips for Marketing and Selling Success in B2B sector”

20- فوری Instant : برای مشتری دسترسی فوری به خدمت یا کالا، بسیار جذاب‌تر از منتظر ماندن است.

21- بیان چگونگی How To : با راهکار شروع نمایید، مشتری خودش سایر موارد را پیدا می‌کند.

22- نخبه Elite : مشتریان شما از بهترین مشتریان در جهان هستند. آن‌ها را به یک کلوپ مشتریان ویژه خود دعوت نمایید.

23- گران بهاء و ارزشمند Premium : این کلمه در حوزه تقسیم‌بندی بازار برای مشتری، تداعی‌کننده کیفیت بالا و اصالت جنس خواهد بود.(Top of Market)

24- به دلیل Caused by : در ادبیات بازاریابی بکار گرفته‌شده، باید علت منطقی خرید محصول یا خدمت برای مشتری توضیح داده‌شده و عبارت دیگر، ریشه نیاز مشتری به این محصول یا خدمت را افشاء نمایند.

25- بیشتر More : اگر توضیح بیشتری دارید یا پیشنهاد بیشتری نسبت به رقبا دارید. اجازه دهید تا مشتری بداند. زیرا مشتری به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر از محصول و پیدا نمودن بهترین است.

26- چانه‌زنی Bargain : زیرا مشتریان به دنبال بهترین معامله با کمترین هزینه هستند

27- اجباری نیست No obligation : فراهم نمودن شرایط برنده-برنده برای انجام معامله برای مشتریان

28- تضمین برگشت کل پول 100% Money-back guarantee : دوباره ، ریسکی حداقلی را نشان دهیم.

29- بسیار بزرگ Huge : یک تخفیف بزرگ یا پیشنهاد شگفت‌آور که مقاومت مشتری در برابر آن بسیار دشوار باشد.

30- ثروت Wealth : ثروت، یک لغت مطلوب برای مشتری در زمان خریدوفروش است.طبقه بندی: کسب و کار الکترونیکی،  مدیریت ارتباط با مشتری،  ّبازاریابی و فروش، 
برچسب ها: بازاریابی و فروش، اصطلاحات پرکاربرد، فروش، اثر گذاری کلمات، مشتری،  

تاریخ : دوشنبه 2 شهریور 1394 | 01:04 ق.ظ | نویسنده : ایمان حیدری | نظرات

در حال حاضر در بازرگانی جوی مبهم و نامعلوم حاکم است و در اکثر تجارتها برای خارج شدن از تنگناها، راههای اشتباهی پیش گرفته می شود. معمولا معاملات را از سر می گیرند و منتظر پیشرفت اقتصادی می مانند. در چنین اقتصادی، بازاریابی مجدد مساوی خود کشی است. بهترین کار افزایش معاملات بدون افزایش حجم سرمایه است. این کار سرمایه شما را محافظت می کند و تجارت شما را در مقابل تهدیدهای رقیبان و سرمایه داران مقاوم می سازد؛رقیبانی که از لغزشهای شما برای سبقت گرفتن و ربودن مشتریانتان استفاده می کنند. در اینجا پنج روش مطمئن برای معامله در زمانهای دشوار ارائه شده است:

 1-با مشتریان قدیمی خود معامله کنید:
به آسانی می توان از مشتریان قدیمی استفاده کرد گاهی با فرستادن یک پیغام یک تماس تلفنی یا صرف ناهار به اتفاق مشتری قدیمی، می توان دوباره رابطه تجاری بر قرار کرد. اگر می خواهید از طریق  mail با مشتری خود ارتباط برقرار کنید، می توانید یک پیشنهاد همکاری مجدد، تخفیف یا جایزه را همراه با درخواست معامله خود ارسال نمایید.

 2-نمونه رایگان در اختیار مشتریان قرار دهید:
این روشی است که اغلب نادیده گرفته می شود، در حالیکه در تجارت جواب می دهد.

 3-روی تبلیغات تمرکز کنید:
عده ای فکر می کنند قرارگیری نام تجاری جلوی دید عموم یک روش معتبر تبلیغاتی است. بهتر است بجای آن، مطمئن شوید تبلیغاتتان در بهترین مکان قرار گرفته تا خوانندگان آگهی، بتوانند با شما تماس بگیرند. یکی از همکارانم ابتدا ده مشتری داشت که حاضر به همکاری نبودند. او توانست با استفاده از این روش با سی وپنج مشتری قرار دادهایی امضا کند که میلیونها دلار ارزش دارند.

 4-بگذارید مشتریان در گرفتاریها به شما کمک کنند:
تجارت مانند خیابان دو طرفه است. مشتریانی که در گذشته به آنها کمک کرده اید، خوشحال می شوند محبت شما را جبران کنند. اغلب، تنها کاری که باید انجام دهید، کمک خواستن است. برای تبلیغات خود و ارائه میزان فروش می توانید تصدیق نامه و یا آمار کار تهیه نمایید. راه دیگری که مشتریان می توانند به شما کمک کنند ارائه رضایت نامه است. اگر مشتری با نفوذی دارید که از همکاری با شما رضایت دارد، از او درخواست کنید نامه ای بنویسد و معامله با شما را به دیگران توصیه نماید. می توانید هزینه چاپ و پست چنین نامه ای را خودتان بپردازید و در صورت لزوم در نوشتن نامه هم کمک کنید.

 5-به روابط درست با مشتریان توجه کنید:
اگر فکر می کنید شما تنها کسی هستید که در حال حاضر نگران همه چیز است، اشتباه می کنید. اتفاقات اخیر باعث بی اعتمادی همه شده است. برای پیشرفت در بازار، معاملات خود را با اعتبار و اعتماد ویژه ای پیش ببرید و در مورد بدهکاریها و طلبکاری های خود منصفانه برخورد نمایید. برای جلب رضایت مشتری، هر کاری می توانید انجام دهید. حتی اگر لازم بود، او را به رقیب خود معرفی کنید تا اگر فکر می کند شما بهترین گزینه برای انجام معامله نیستید، بتواند شرایط رقیب را با شرایط شما مقایسه کند. روابط درست و صادقانه در کوتاه مدت تاثیری ندارد اما شهرت در درستکاری و صداقت می تواند گنجینه ای گرانبها برای آینده کاری شماباشد.طبقه بندی: ّبازاریابی و فروش،  مدیریت ارتباط با مشتری،  کسب و کار الکترونیکی، 
برچسب ها: فروش، فورش مطمئن، معامله، معامله در زمانهای دشوار،  

تاریخ : شنبه 17 مرداد 1394 | 12:30 ق.ظ | نویسنده : ایمان حیدری | نظرات
برای جلب مشتری رقابت کنید...

از خصوصیات انسان پویا در عصر رقابت، توانایی پیش بینی و برنامه ریزی است. به طوریکه بتوانند با برنامه ریزی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده گام بردارد و هر زمانی که لازم بود، در برنامه های خود تغییراتی را ایجاد کند و آمادگی انعطاف پذیری و هماهنگی با شرایط را داشته باشند. شما هم اگر می خواهید در بازار کار موفق باشید بهتر است همیشه در صدد تغییر برای جلب هرچه بیشتر مشتریان خود باشید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: ّبازاریابی و فروش،  مدیریت ارتباط با مشتری،  کسب و کار الکترونیکی، 
برچسب ها: جلب مشتری، رقابت، مشتری مداری، فروش، مدیریت ارتباط با مشتری، کسب و کار،  

تاریخ : چهارشنبه 14 مرداد 1394 | 03:51 ب.ظ | نویسنده : ایمان حیدری | نظرات

 بازاریابی با رویکرد E4حتما از 4P شنیده یا خوانده اید. این چهار P مشهور بنیان دانش بازاریابی را تشکیل می دهند.

محصول (Product)، مکان (Place)، قیمت (Price) و ترویج (Promotion) 

عناصر اصلی آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) هستند که اولین بار توسط نیل بوردن در سال ۱۹۵۳ به دنیای کسب و کار معرفی شد و خیلی سریع جای خود را در همه کتابهای بازاریابی باز کرد.

آمیخته بازاریابی به سادگی بیان می کند برای آن که کسب و کار موفقی بسازید باید محصولی توسعه دهید که به درد مشتریانتان بخورد، ترغیبشان کنید که از محصول شما استفاده کنند، آن را به قیمتی بدهید که بخرند و با کانال های توزیع در دسترسشان بگذارید.

البته در دل هر کدام از این چهار عامل حرف های بسیاری نهفته است. پیچیدگی های تحلیل کردن و تعیین استراتژی این Pهای ساده به قدری است که می توانید تا مقطع دکتری این رشته ، بازاریابی را تحصیل کنید و هنوز حرف های تازه تری بشنوید و درهای ناشناخته ای را گشوده ببینید.

اما در این جا می خواهیم چهار E را معرفی کنیم که برای بازاریابی در فضای کنونی کسب و کار می بایست در کنار چهار P مرسوم قرار بگیرند تا فرآیند بازاریابی را موثرتر کنند.

این چهار E را نشانه بگیرید

Educate. آموزش دهید – امروز مشتریان دوست دارند قبل از آن که از شما خرید کنند درباره تان بدانند، روش هایتان را بشناسند، ویژگی و مزیت های محصولتان را بفهمند. پس دست به کار شوید. آن ها را درباره موضوعات مرتبط با محصولتان آموزش دهید

Entertain سرگرم کنید – شاید در هیچ دوران دیگری بشر این قدر مشتاقانه به دنبال سرگرمی و تفریح نبوده است. زندگی امروز آن قدر جنبه های جدی و مکانیکی پیدا کرده که نیاز انسان ها به سرگرم شدن هر روز بیشتر و عمیق تر می شود. مشتریانتان را سرگرم کنید. آن ها از شما قدردانی خواهند کرد

Empathy همدلی کنید – مشتریان امروز بیشتر از گذشته ارزش های انسانی را جدی میگیرند و به آنها حساس هستند. قلب و روح مخاطبانتان را هم وارد میدان دید خود کنید. به آنها نشان دهید که حتی هدفتان از فروش محصول هم ایجاد یک ارتباط انسانی است

Engage درگیر کنید – شاید بتوان گفت درگیر کردن نتیجه ناگزیر سه عامل بالاست. نگذارید ارتباط شما با مشتریانتان از هم بگسلد. با حرف های نو آنها را متوجه خود نگه دارید و برای تداوم ارتباطتان با آنها برنامه ریزی کنید

اگرچه می توان با نواختن تک مضراب های خلاقانه از طریق بازاریابی مرسوم به این چهار هدف رسید. اما بازاریابی به روش محتوایی با بازتعریف امکانات و شیوه های موجود، آرایشی از سازها را برایتان طراحی می کند که نتیجه اش یک موسیقی گوشنواز و دلچسب برای مخاطب امروز خواهد بودطبقه بندی: ّبازاریابی و فروش،  مدیریت ارتباط با مشتری،  کسب و کار الکترونیکی، 
برچسب ها: بازاریابی با رویکرد E4، بازاریابی، رویکرد E4، فروش،  

تاریخ : دوشنبه 12 مرداد 1394 | 01:57 ب.ظ | نویسنده : مهدی شهبازی | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مدیریت کسب و کار الکترونیک